Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP

Zgłoszenie patentowe dwóch wynalazków w Urzędzie Patentowym RP

W wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w czasie operacji tympanoplastycznych” (NCBiR INNOTECH II K2/IN2/31/182202/NCBR/13)  dnia 6 stycznia 2016 roku dokonane zostało zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na dwa wynalazki.

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kalibracji implantu akustycznego ucha środkowego pacjenta podczas operacji tympanoplastycznych oraz układ do stosowania tego sposobu. Prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe i know-how, a także prawa do patentu na Wynalazek przysługują w równych częściach podmiotom uczestniczącym w Konsorcjum naukowym, które to realizowało w/w projekt badawczy tj.:

  • Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu Wydział I, Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, 02-091 Warszawa, NIP: 525-00-05-828;
  • Aurismed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasińskiego 8/26, 01-601 Warszawa, KRS: 0000386675, NIP: 527-264-97-40;
  • Signovia International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 21/31, 02-001 Warszawa, KRS: 0000418683, NIP: 701-034-06-75.

Prawa te reguluje Umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego z dnia 26 kwietnia 2012r. nr 8/AEN/12.

Konsorcjanci planują objęcie ochroną patentową Wynalazków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, jednocześnie rozważana jest możliwość objęcia ochroną patentową Wynalazków również na rynkach europejskim i USA, co uzależnione jest od określenia planów dotyczących ewentualnego poszerzenia rynku zbytu oraz sposobu komercjalizacji. Ewentualne rozszerzenie ochrony patentowej Wynalazku na zagraniczne rynki zbytu zostanie poprzedzone stosownym zgłoszeniem patentowym, chroniącym innowacyjność Wynalazku na tychże rynkach. (Europejski Urzęd Patentowy – obejmuje swoim zasięgiem Państwa Członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej takie jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. W przypadku zgłoszenia patentowego w ramach The Patent Cooperation Treaty (PCT) istnieje możliwość objęcia ochroną patentową Wynalazków na wybranych terytoriach aż 148 państw (poza Europą to: m.in. USA, Kanada, Japonia, Izrael, Chiny).