LUBTELMED zakwalifikowany do dofinansowania

LUBTELMED zakwalifikowany do dofinansowania

Miło nam poinformować, że w wyniku oceny merytorycznej projektów złożonych o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17 projekt konsorcjum przemysłowego złożonego z firm Aurismed S.A. oraz R-Soft Studio Sp. z o.o. pt.:
„Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED” został zakwalifikowany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest:

stworzenie innowacyjnej interaktywnej platformy telemedycznej oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pacjentów w oparciu o zasady Evidence Based Medicine w ramach konsorcjum przemysłowego przy wykorzystaniu know how w zakresie medycyny i informatyki (w tym TIK), umożliwiającej wczesną diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów zmysłu.

Platforma będzie działać na 3 płaszczyznach:

Usługi telemedyczne (UT) skierowane do pacjentów

Usługi telemedyczne (UT) skierowane do lekarzy POZ

Usługi telemedyczne w zakresie zarządzania i udostępniania najnowszej specjalistycznej wiedzy medycznej dla profesjonalistów z branży medycznej z elementami e-learningu

Cele projektu  realizowane będą dzięki przeprowadzeniu prac B+R we współpracy z jednostkami naukowymi w oparciu o 2 zadania w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Wypracowane innowacyjne aplikacje medyczne, będą miały na celu skuteczną i szybką diagnozę on-line oraz oferowanie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-691-wyniki_oceny_merytorycznej_po.html