Nowy Projekt B+R Aurismed Biotechnology

Aurismed Biotechnology „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED”

Miło nam poinformować, iż od 1 lipca 2018 roku Dział B+R Aurismed Biorechnology rozpoczyna realizację projektu  „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED”.

aurismed-biotechnology

Projekt realizowany jest  w ramach  Działania 1.2. Badania Celowe  RPO Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje, Działania 1.2  w  konsorcjum przemysłowym, w skład którego wchodzą: R –Soft Studio Sp. z o.o. i Aurismed S.A.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej interaktywnej telemedycznej platformy wymiany informacji oferującej usługi typu B2C, B2B z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT) dla podmiotów leczniczych, lekarzy i pacjentów w oparciu o zasady Evidence Based Medicine

W wyniku realizacji projektu powstanie Platforma Telemedyczna, która będzie oferowała usługi diagnostyczne i rehabilitacyjne, nie wymagające bezpośredniego kontaktu lekarz – pacjent.

Innowacyjne aplikacje telemedyczne, wypracowane przez działy B+R Konsorcjantów będą miały na za zadanie skuteczną i szybką diagnozę on line oraz oferowanie innowacyjnych usług rehabilitacyjnych z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, w szczególności:

wczesną diagnostykę chorób,

porady w zakresie optymalnej ścieżki diagnostycznej dla chorych bez diagnozy,

porady w zakresie optymalnej ścieżki terapeutycznej dla chorych z postawioną diagnozą,

rehabilitację dysfunkcji, w tym komunikacji werbalnej, układu nerwowego i narządów zmysłów (wady wymowy, afazje, postępujące choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia równowagi

Rewolucja w ochronie zdrowia, po­legająca na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjno – komuni­kacyjnych, sprawiła, ze telemedycyna w krajach rozwiniętych już dziś jest postrzegana jako jeden z filarów systemu ochrony zdrowia. Współcześni odbiorcy usług medycznych mają coraz większą świadomość jako klienci zakładów opieki zdrowotnej. Oczekują zindywidualizowanych na potrzeby własnego organizmu produktów opartych na wiedzy. Łatwa dostępność do usług medycznych stanowi jeden z ważniejszych czynników wyboru.

Ideą Aurismed Biotechnology jest opracowanie usług telemedycznych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów. W realizację projektu „Lubelska platforma telemedyczna LUBTELMED” zaangażowany został interdyscyplinarny zespół naukowców z branży medycznej i informatycznej.

Konsorcjanci w trakcie realizacji projektu planują aktywną współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Politechniką Lubelską.

Add Comment