Nie tylko wynik...

Diagnostyka medycza

 Kadra medyczna Centrum Medycznego Aurismed to uznani w Polsce i za granicą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Nasi lekarze dzięki zatrudnieniu w renomowanych ośrodkach naukowych mają stały dostęp do najnowszych rozwiązań światowej medycyny.

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna (tympanometria + odruchy z mięśnia strzemiączkowego) – jest metodą audiometrii obiektywnej polegającej na badaniu podatności błony bębenkowej pod wpływem zmiany ciśnienia w uchu zewnętrznym oraz na badaniu odruchów z mięśnia strzemiączkowego pod wpływem podawanego bodźca akustycznego. Pozwala na ocenę stanu ucha środkowego (bezpowietrzności, obecności płynu w jamie bębenkowej) oraz zjawiska wyrównania głośności.

Audiometria słowna

Audiometria słowna – jest badaniem stosowanym w celu uzupełnienia audiometrii tonalnej. Służy do oceny wydolności socjalnej słuchu, czyli zrozumiałości mowy w życiu codziennym.

Audiogramy mowy (testy słowne) są sporządzane dla poszczególnych języków. Test ten pomaga lekarzowi lub protetykowi słuchu ocenić tzw. socjalną wydolność słuchu, a więc zdolność do komunikacji w życiu codziennym.

Leczenie bezdechu sennego

Obturacyjny bezdech senny jest schorzeniem polegającym na wstrzymaniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas snu. Powyższe wstrzymanie przepływu powietrza wynika z obturacji górnych dróg oddechowych czyli zapadania się języka i ścian gardła. Cechą charakterystyczną obturacyjnego bezdechu podczas snu jest zachowanie ruchów oddechowych mięśni klatki piersiowej i brzucha – chory próbuje oddychać, ale blokada dróg oddechowych nie pozwala na nabranie powietrza do płuc.

Test vHIT

Test vHIT (video Head Impulse Test) – jest jedynym obecnie dostępnym testem, który ocenia funkcjonowanie wszystkich sześciu kanałów półkolistych niezależnie w odpowiedzi na stymulację fizjologiczną, porównywalną do tej, jakiej pacjent doświadcza na co dzień. Test vHIT jest niezbędny do oceny zaburzeń w obszarze peryferyjnej części narządu przedsionkowego i określenia, w której części nerwu występuje nieprawidłowość oraz czy występuje ona w obszarze kanałów półkolistych.

Spirometria

Spirometria – badanie pojemności życiowej płuc oraz ilości powietrza wydychanego należy do najważniejszych z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc.Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu.

Otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna – (emisja otoakustyczna, OAE) to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego. Otoemisja akustyczna polega na rejestracji sygnału akustycznego powstającego w uchu wewnętrznym (ślimaku) podczas skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Badanie to pozwala na ocenę stanu ucha wewnętrznego, diagnostykę uszkodzeń słuchu oraz monitorowanie słuchu podczas stosowania leków ototoksycznych. Jest to również przesiewowe badanie słuchu wykonywane u niemowląt.

ABR - Słuchowe Potencjały Wywołane z Pnia Mózgu

ABR (progi i latencje) – badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu – rejestracja czynności bioelektrycznej powstającej na wyższych piętrach drogi słuchowej podczas stymulacji ucha sygnałem akustycznym.

ASSR - Słuchowe Potencjały Stanu Ustalonego

ASSR (rekonstrukcja audiogramu) – Potencjały te rejestrowane są podobnie jak w metodzie ABR. Różnicą jest bodziec stymulujący oraz wykorzystywanie zjawiska synchroniczności rejestrowanych odpowiedzi. Specyficzność częstotliwościowa uzyskiwana jest przez podanie jako bodziec jednoczasowo krótkich tonów o różnych częstotliwościach zmodulowanych amplitudowo i częstotliwościowo.

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna – metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. Badanie to pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu - określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku, pozwala również ustalić rodzaj niedosłuchu tj. niedosłuch odbiorczy lub przewodzeniowy. 
Audiometria tonalna pozwala zlokalizować przyczynę niedosłuchu, określając czy jest ona zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej.